Standardy Ochrony Małoletnich w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku

Zarządzenie nr 2/2024

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Pilniku

z dnia 15.02.2024r.

w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich   w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku.

Na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2024r. poz. 87 z późn.zm.), ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy-Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz.1606 z późn.zm) oraz ustawy z 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2023r. poz.1304  z późn. zm.). – zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania:

  1. Standardy Ochrony Małoletnich w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
  2. Standardy Ochrony Małoletnich w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku, o których  mowa w § 1 pkt. 1 w wersji skróconej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wraz z załącznikiem nr 2 podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Gminnego Centrum Kultury w Pilniku  oraz publikacji na stronie internetowej.  

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2024

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Pilniku

w sprawie Standardów Ochrony Małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku

wersja skrócona dla dzieci

Preambuła

 Wszyscy pracownicy i współpracownicy Gminnego Centrum Kultury w Pilniku angażują się w działania wzmacniające bezpieczeństwo dzieci, szczególnie w kontekście ochrony przed przemocą oraz w ochronę i promowanie praw małoletnich. W swojej pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem dziecka. Obowiązkiem wszystkich pracowników, współpracowników, wolontariuszy jest podejmowanie działań mających na celu ochronę godności dziecka i ochronę jego praw. Niedopuszczalne jest na terenie GCK oraz podczas wydarzeń organizowanym przez naszą instytucję, stosowanie wobec małoletnich przemocy w jakiejkolwiek formie. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania wyżej wymienionych celów zgodnie ze swoimi kompetencjami, obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi instytucji.

Rozdział I

                                             Podstawowe terminy

  1. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
  2. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika GCK  lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.

Rozdział II

Zasady bezpiecznych relacji pracownik – małoletni w tym zachowania niedozwolone.

1. Podstawową zasadą relacji między małoletnimi a pracownikami jest działanie dla dobra małoletniego, z poszanowaniem jego godności, z uwzględnieniem jego emocji i potrzeb oraz w jego najlepszym interesie.

2. Pracownik działa wyłącznie w ramach obowiązującego prawa powszechnego, swoich uprawnień i kompetencji.

3. Zasady bezpiecznych relacji pracownika z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, stażystów, praktykantów i wolontariuszy.

4. Podstawowe standardy określające zasady, o których mowa w ust. 3 obejmują  w szczególności:

– Utrzymywanie profesjonalnej relacji z małoletnimi i reagowanie względem nich w sposób niezagrażający, adekwatny do sytuacji i sprawiedliwy wobec innych małoletnich.

– Zachowanie cierpliwości i szacunku w komunikacji z małoletnimi, podkreślające zrozumienie dla uczuć przeżywanych przez nich, nie wymuszające zwierzeń na siłę i okazujące zainteresowanie, wsparcie i gotowość do rozmowy.

– Nie zostawianie małoletnim nieograniczonej wolności, wyznaczanie jasnych granic  w postępowaniu i oczekiwań, egzekwując konsekwencje za ich nieprzestrzeganie, ucząc tym samym, że odpowiedzialność jest po stronie ucznia, a konsekwencje wynikają z jego działania.

– Reagowanie w sposób adekwatny do sytuacji i możliwości psychofizycznych małoletnich, w tym dostosowanie poziomu komunikacji do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnego.

-Uwzględnianie potrzeb małoletnich oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych małoletnich.

– Równe traktowanie małoletnich bez względu na płeć, orientację seksualną, niepełno-sprawność, status społeczny, kulturowy, religijny i światopogląd.

– Fizyczny kontakt z małoletnim możliwy tylko jako odpowiedź na realne potrzeby małoletniego w danym momencie, z uwzględnieniem jego wieku, płci, kontekstu kulturowego i sytuacyjnego. Na kontakt fizyczny (np. przytulenie) małoletni zawsze musi wyrazić zgodę.

– Ustalanie reguł i zasad pracy w grupie, jasne określanie wymagań i oczekiwań wobec małoletnich, stanowcze reagowanie na zachowania niepożądane.

– Udział pracowników w doskonaleniu zawodowym w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec małoletnich, komunikacji interpersonalnej, diagnozy czynników ryzyka, świadczących o możliwości stosowania przemocy wobec małoletniego.

– Panowanie pracownika nad własnymi emocjami.

5. W relacji personelu z małoletnimi niedopuszczalne jest w szczególności:

– Stosowanie wobec małoletnich przemocy w jakiejkolwiek formie, w tym stosowanie kar fizycznych, wykorzystywanie relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

– zawstydzanie, upokarzanie, lekceważenie i obrażanie,

– Podnoszenie głosu, krzyczenie, wywoływanie u nich lęku.

– Ujawnianie informacji wrażliwych (wizerunek, informacja o sytuacji rodzinnej, medycznej, prawnej itp.) dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych uczniów.

– Zachowywanie się w obecności małoletnich w sposób niestosowny, np. poprzez używanie słów wulgarnych, czynienie obraźliwych uwag oraz nawiązywanie w wypowiedziach  do atrakcyjności seksualnej.

– Nawiązywanie z małoletnimi jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych, ani składanie mu propozycji o nieodpowiednim charakterze, kierowanie do niego seksualnych komentarzy, żartów, gestów oraz udostępnianie uczniom treści erotycznych  i pornograficznych, bez względu na ich formę.

– Faworyzowanie.

– Utrwalanie wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych pracownika.

– Proponowanie dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji psychoaktywnych, spożywanie ich wspólnie z małoletnimi lub w ich obecności.

Rozdział III

         Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

1. Pracownicy GCK posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.

2. Każdy pracownik zna i stosuje zasady bezpiecznych relacji: personel- dziecko, dziecko-dziecko, ustalone w instytucji .

 3. Wszyscy pracownicy i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięły informację o krzywdzeniu dziecka lub inne informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

4. Pracownicy zobowiązani są do troski o bezpieczeństwo dzieci zgodnie ze swoimi kompetencjami, obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi instytucji.

Rozdział IV

Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci przez pracowników lub współpracowników

1. Każdy pracownik i współpracownik GCK ma obowiązek poinformować swojego bezpośredniego przełożonego o każdym przypadku naruszenia zasad ochrony dzieci jakie miały miejsce podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GCK, zarówno popełnionym przez innego pracownika lub współpracownika, jak również osoby postronne.

 2. Pierwszą i naczelną zasadą każdej interwencji jest, by przede wszystkim zadbać  o bezpieczeństwo dziecka i odseparować je od osoby podejrzanej o krzywdzenie.

3. Każdy zgłoszony przypadek złamania zasad ochrony dzieci, gdy znajdywały się one pod opieką pracownika lub współpracownika GCK podlega wyjaśnieniu przez Dyrektora.

4. Wyjaśniając przypadek złamania zasad ochrony dzieci Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik kontaktuje się przede wszystkim z osobą zgłaszającą, a w przypadku podejrzenia złamania prawa polskiego – również z opiekunami prawnymi dziecka i samym dzieckiem a w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka – z policją.

Rozdział V

Zasady i sposób udostępniania rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.

1  Dokumentacja składająca się na standardy ochrony małoletnich jest dostępna na stronie internetowej GCK.

  •  Rodzice/opiekunowie prawni małoletnich są informowani o adresie strony internetowej GCK za pośrednictwem przyjętych kanałów komunikacji.
  •  Na życzenie rodziców/opiekunów prawnych standardy ochrony małoletnich są udostępniane w formie papierowej. Za udostępnienie dokumentu odpowiada pracownik ds. kadrowo-administracyjnych GCK.
  •  Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest zaznajomienie się ze standardami                    i wynikającymi z nich zasad ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
  •  Dyrektor GCK wywiesza w widocznym miejscu w budynku instytucji standardy ochrony małoletnich.

Rozdział VI

Informacje o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy przez dziecko

Pamiętaj !!!

Każdy ma prawo do poszanowania swojej godności.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czynny całą dobę przez cały tydzień.

Pamiętaj masz prawo szukać wsparcia dla siebie. Jeśli tego potrzebujesz zadzwoń pod bezpłatny numerem: 116 111

Więcej informacji możesz także uzyskać wchodząc na stronę www.116111.pl

Rzecznik Praw Dziecka prowadzi darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania gdzie zarówno dzieci, jak i ich rodzice, czy opiekunowie mogą w każdej chwili uzyskać profesjonalne wsparcie psychologiczne i prawne.

Jeśli tego potrzebujesz zadzwoń pod bezpłatny numer: 800 12 12 12

Każde dziecko telefonując pod wskazane numery może porozmawiać o wszystkim,
o  przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach
w szkole czy emocjach, których doświadcza. Może uzyskać pomoc w sytuacji, kiedy czują się dyskryminowane, kiedy doświadcza przemocy lub jest jej świadkiem.