Klauzula RODO – ogólna

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwane dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Pilniku, reprezentowane
  przez Dyrektora z siedzibą w Pilniku nr 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. +48 733 541 154, e-mail:
  poczta@gckpilnik.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail:
  firma@sigma-lidzbark.pl lub pisemnie na adres Administratora. Z IOD można kontaktować się we
  wszystkich sprawach oraz dylematach związanych z ochroną danych osobowych.
 3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
 • wypełnienie obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  tj. w zakresie zadań powierzonych Gminnemu Centrum Kultury w Pilniku na podstawie ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r.
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
  publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • realizacja umów zawieranych ze zleceniobiorcami, pracownikami, kontrahentami na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
  wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i w celu określonym w jej treści zgodnie z art.
  6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione dane osobowe będą podmioty uprawnione do uzyskania
  danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie
  czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Dane będą
  udostępnione w publicznie dostępnych materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez
  Administratora dotyczących udziału w realizowanym wydarzeniu, o ile wyrazili Państwo na to zgodę.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością
  usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
 3. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych
  (w tym prawo do uzyskania kopii), prawo żądania ich sprostowania (poprawienia) – w przypadku gdy dane
  są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
  zapomnianym, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa). Jeżeli przetwarzanie danych
  odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia przez Administratora przewidzianej w statucie
  działalności. Podanie danych jest obowiązkowe, jeżeli tak stanowią przepisy prawa lub dobrowolne, jeśli
  odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 5. Pani/Pana dane nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.