Klauzula RODO – monitoring

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego
na terenie Gminnego Centrum Kultury w Pilniku

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwane dalej RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Pilniku, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Pilniku nr 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. +48 733541154, e-mail: poczta@gckpilnik.pl
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem
e-mail: firma@sigma-lidzbark.pl lub pisemnie na adres Administratora. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach oraz dylematach związanych z ochroną danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminnego Centrum Kultury w Pilniku, m. in. w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia;
4) Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren Gminnego Centrum Kultury w Pilniku, Pilnik 2, 11-100 Lidzbark Warmiński;
5) Infrastruktura siedziby Gminnego Centrum Kultury w Pilniku, która objęta jest monitoringiem wizyjnym to: brama wjazdowa na teren Gminnego Centrum Kultury w Pilniku, wejście główne do budynku GCK w Pilniku, przejście do wejścia bocznego (biura), tereny zielone wokół budynku GCK w Pilniku wraz z infrastrukturą, parking, garaż, okna piwnicy, boisko.
6) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) r. , art. 222 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 15 dni od dnia nagrania obrazu, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym. W przypadku,
w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić one dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
8) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Sąd) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Administratora pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Pilniku w ramach czynności wykonywanych
w trakcie prowadzenia postępowania wewnętrznego mającego na celu wyjaśnienie okoliczności: zdarzeń związanych z zachowaniem negatywnym, wybrykami chuligańskimi oraz innymi zachowaniami niepożądanymi zagrażającymi zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektów, a także sytuacji konfliktowych lub związanych z ustaleniem sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) na terenie Gminnego Centrum Kultury w Pilniku objętym monitoringiem wizyjnym;
9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 17-18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
11) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.