Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na fanpage’u Gminnego Centrum Kultury w Pilniku na portalu Facebook

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na fanpage’u Gminnego Centrum
Kultury w Pilniku na portalu Facebook

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

I. Administrator danych oraz inspektor ochrony danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Pilniku, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Pilniku nr 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. +48 733541154, e-mail: poczta@gckpilnik.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail:
firma@sigma-lidzbark.pl lub pisemnie na adres Administratora. Z IOD można kontaktować się we wszystkich
sprawach oraz dylematach związanych z ochroną danych osobowych.

II. Informacje ogólne:

• Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
• Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio
administrowane przez Facebook.
• Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania,
komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności
oraz treści przez nas udostępnionych.
• Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia
odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
• Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza
serwisem Facebook.

Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych
i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także
plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych
dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców,
mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601
S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

III. Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:

1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
• dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
• opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
• wysłały wiadomość.
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage’a pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Pilniku
na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook
i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu działań Gminnego Centrum Kultury
w Pilniku, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu
komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),
na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie
odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

2. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
• podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym
przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
• dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
• zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
• inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik.
Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
• treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;
• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji
„Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków
korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”),
z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia
użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia
fanpage’a.

IV. Odbiorcy danych:

1. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących
fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników
są jawne.
2. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych;
• podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów
prawa;
właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących
danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
3. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu
Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach
umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych
w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

V. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
• informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane
na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
• w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one
dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
• Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji
Messenger podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub zakończenia prowadzenia fanpage’a przez
Administratora,
• dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook
Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Na zasadach określonych w RODO, przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie);
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

VII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

 

Polityka prywatności